O nama


Naša svakodnevnica, poglavito kroz djelovanje Katoličke Crkve, ispunjena je i činjenicom postojanja službene karitativne ustanove s imenom Caritas. Ne smije se smetnuti s uma činjenicu kako se duboka narav Crkve izražava „u trostrukoj zadaći: naviještanju Božje riječi (kerygma- artyria), slavljenju sakramenata (leiturgia), služenju ljubavi (diakonia). Te se zadaće uzajamno pretpostavljaju i ne mogu se razdvajati jedna od druge“ (Enciklika Deus caritas est 25). Za cijelu Crkvu i za svakog krštenika ljubav nije neka vrsta društvenog dobročinstva koje se može mirne duše prepustiti i drugima, već je to dio njezine naravi i nužni izraz samog njezina bića (usp. Direktorij za pastoralnu službu biskupa Apostolorum successores 194). Ljubav prema bližnjemu, ukorijenjena u ljubavi prema Bogu, na prvome je mjestu i nadasve zadaća svakoga pojedinog vjernika, ali je također zadaća cijele crkvene zajednice, i to na svim njezinim razinama: od mjesnih zajednica do partikularne Crkve i sve do opće Crkve u cjelini (Enciklika Deus caritas est 20).

Vođena tim mislima i nalozima Katolička Crkva uredila je Caritas na sljedeći način: na razini opće Crkve ustrojen je u sedam regija sa 167 članica tj. nacionalnih Caritasa u 167 zemalja kroz Caritas Internationalis sa sjedištem u Vatikanu, u Europi sa 49 članica u 46 zemalja kroz Caritas Europa sa sjedištem u Bruxellesu (Belgija), u Bosni i Hercegovini pod vodstvom Biskupske konferencije u Caritas Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Sarajevu i nad/biskupijske Caritase: Caritas Vrhbosanske nadbiskupije sa sjedištem u Sarajevu, Caritas biskupija Mostar-Duvno i Trebinje-Mrkan sa sjedištem u Mostaru i Caritas biskupije Banja Luka sa sjedištem u Banja Luci. Potrebno je napomenuti kako su brojne župne zajednice koje su izgradile i u kojima su aktivni župni Caritasi. Zbog jasnoće dobro je pojasniti kako se u nazivu Caritasa svake od zemalja svijeta tj. svih članica Caritasa Internationalis i Caritasa Europe, kao što je to s nacionalnim Caritasom BiH, nalazi i naziv nacionalni. Riječ nacionalni označava prostor države u kojem postoji Caritas, a ne označava prostor življenja jednog naroda u kojem postoji Caritas.

Želja je da ovaj dio mrežne stranice predstavi sve spomenute Caritase s najvažnijim informacijama kako bi posjetitelji i svi prijatelji naših Caritasa na jednom mjestu imali sve potrebne informacije ukratko, ali i pojedinačno prema ustroju Caritasa.

Ažurirano, 15.4.2020.


long