Atena: Održana ovogodišnja Regionalna konferencija Caritasa Europa


Ovogodišnja Regionalna konferencija bila je izborna na kojoj su sve članice birale razne dužnosnike u Caritasu Europa uz posebnu pozornost situaciji u Ukrajini!

Ovogodišnja Regionalna konferencija Caritasa Europa, pod motom „Vizija Caritasa 2030. u svjetlu znakova vremena“, održana je u Ateni u Grčkoj u vremenu od 10. do 13. svibnja, a domaćin je bio nacionalni Caritas Grčke. Na prošlogodišnjoj Regionalnoj konferenciji, koja je umjesto u Andori, zbog dvogodišnje pandemije Covida 19 održana virtualno, izglasano je da se ovogodišnja održi u Ateni (Grčka), a uz nacionalni Caritas Grčke kandidirali su se: nacionalni Caritas Engleske u gradu Liverpoolu i nacionalni Caritas Moldavije u gradu Chisinau. Na konferenciji, uz nacionalne ravnatelje i druge ovlaštene predstavnike s pravom glasa, sudjelovao je i ravnatelj Caritasa Bosne i Hercegovine mons. Tomo Knežević.
Ovogodišnja Regionalna konferencija bila je izborna, a tijekom vremena priprave konferencije obavljen je cjelokupni postupak kandidiranja za pojedine strukture Caritasa Europe u kojima sa svim pravima i obvezama sudjeluje i Caritas Bosne i Hercegovine: predsjednik i generalni tajnik, kandidati za Upravno i Nadzorno vijeće uključujući kandidate za dopredsjednika i predstavnike Caritasa Europa u Caritasu Internationalisu sa sjedištem u Rimu.
Središnji dio konferencija započeo je registracijom i otvaranjem u utorak popodne, 10. svibnja 2022. god., uz riječi dobrodošlice aktualnog predsjednika Caritasa Europa mons. ddr. Michaelom Landauom, predsjednika Caritasa Grčke o. Antoniosom Voutsinosom, apostolskog nuncija u Grčkoj mons. Savia Hon Tai-Faia, zatim drugih predstavnika: grčke ministrica za migracije i azil gđa Sofia Voultepsi, egzarha Katoličkog armenskog ordinarijata kao i predstavnika Biskupske konferencije Grčke o. Joseph Bazouzou, predsjednika vatikanskog Dikasterija za promicanje cjelovitoga ljudskog razvoja pod koji spada Caritas, generalnog tajnika Caritasa Internationalisa gosp. Aloysiusa Johna, predstavnika Vijeća europskih biskupskih konferencija (CCEE) o. Luisa Okulika i uz video poruku generalnog tajnika Ujedinjenih naroda Antónia Guterresa.
Nakon pozdrava slijedile su dvije teme prevažne za ovo vrijeme i Caritas u Europi za koje je bila zadužena aktualna generalna tajnica Caritasa Europa gđa Maria Nyman: „Ukrajina – trenutak solidarnosti i suoodgovornosti“ uz nastup i predstavljanje cjelokupne situacije u ratom zahvaćenoj Ukrajini: predsjednice grčkokatoličkog nacionalnog Caritasa Ukrajine gđe Tetiane Strawnychy i ravnatelja rimokatoličkog nacionalnog Caritasa Spes Ukrajine palotinca o. Vyacheslava Grynevycha. Svoj doprinos predstavljanju i diskusiji dala je ravnateljica za Međunarodnu suradnju i humanitarno djelovanje Caritasa Europa gđa Silvie Sinibaldi uz sudjelovanje nazočnih predstavnika nacionalnih Caritasa Europe, ali i drugih razina i struktura Caritasa Katoličke crkve. Druga tema bila je posvećena „Teme danâ – Vizija 2030. i znakovi vremena“ koju je oblikovao predstavnik europske regije Caritasa u Caritasu Internationalisu M. Andrij Waskowycz.
Nakon pauze uslijedilo je predstavljanje kandidata za službu predsjednika, kandidata za Upravno vijeće uključujući i više kandidatâ za Upravno i Nadzorno vijeće, među koje spada i Caritas Bosne i Hercegovine, i predstavnika Caritasa Europa u Caritasu Internationalisu.
Istovremeno su održavana zasjedanja delegacije mladih kao dijela Caritasa Europa. U večernjim satima slavljeno je euharistijsko slavlje u bazilici sv. Dionizija Areopagite. Na kraju dana ponuđena je mogućnost obilaska povijesnog središta Atene.
Drugi dan konferencije u srijedu, 11. svibnja 2022. god., imao je dva dijela. Prijepodnevno imalo je dva tematska statutarna zasjedanja, a popodnevno s dva statutarna zasjedanja imalo je predstavljanje svih izvješća predsjednika kao i svih drugih pripremljenih dokumenata. Kao i prethodnog dana paralelno je održano zasjedanje delegacije mladih kao dijela Caritasa Europa. U drugom dijelu podnesena su sva potrebna izvješća s odlukom prisutnih o prihvaćanju/neprihvaćanju/očitovanju o podnesenim izvješćima prema važećim normama.
Svaki nacionalni Caritas, kao član Caritasa Europa sa svim pravima i obvezama, preko svoga ravnatelja ili izočnih preko opunomoćenog ravnatelja drugog nacionalnog Caritasa, odlučivao je kod svakog glasovanja o svim predloženim službama i sadržajima.
Zatim je slijedio izbor kandidata za razna tijela Caritasa Europa za vremenski period 2023.-2027. Za novog/starog predsjednika Caritasa Europa na novi mandat izabran je mons. ddr. Michael Landau. Nakon obraćanja izabranog predsjednika slijedio je izbor Upravnog vijeće i druga tijela Caritasa Europa, a kojemu je prethodnog dana prethodilo petominutno predstavljanje svakog od Caritasa koji su se kandidirali. Za članove Upravnog vijeća izabrani su predstavnici nacionalnih Caritasa „stare“ Europe. Ovaj radni dan završio je euharistijskim slavljem, a nakon toga slijedila je večera zajedništva u Armensko-katoličkoj Crkvi s raznim kulturnim sadržajem, a koju uglavnom čini zajednica ratom prognanih Armenaca iz Sirije.
Zadnji radni dan u četvrtak, 12. svibnja 2022. god., imao je prije podne dva tematska zasjedanja i zaključnim zasjedanjem koje je nazočnima uputio dosadašnji predsjednik Caritasa Europa mons. ddr. Michael Landau. Uz obilaske neke od projekata nacionalnog Caritasa Grčke u središtu su bila i dva zasjedanja s temama: „Što za mene znači Caritas i njegove vrijednosti - iskustvo Caritasova identiteta“ i „Identitet Caritasa u različitom kontekstu - razmjena s organizacijama članicama u praksi“.  Radni dan završio je večerom zajedništva svih nazočnih.
Ovogodišnja konferencija završila je s petkom prijepodne, 13. svibnja 2022. god., i dva zasjedanja koji su imali teme: „Služiti iz ljubavi i povijest milosrdnog Samaritanca - Predstavljanje identiteta Caritasa“ i „Sljedeći koraci – resursi, pomoćna sredstva i sadržaji učenje koji se kod kuće mogu sprovesti u djelo“. Na ovogodišnjoj konferenciji sudjelovao je 127 osoba, nacionalni ravnatelji sa suradnicima i djelatnika Caritasove mreže u Europi.
Za napomenuti je Caritas Europa, kao sedma regija Caritasa Internationalis sa sjedištem u Rimu, europska konfederacija katoličkih karitativnih organizacija za pomoć, razvoj i socijalne usluge koje djeluju u Europi. Osnovan je 1971. god. kao Eurocaritas. Organizacija je 1992. god. preimenovana u Caritas Europa. Generalno tajništvo sjedište ima u Bruxellesu u Belgiji.
Caritas Europa trenutno čine 49 nacionalnih organizacija Caritasa koji su članice i djeluju u 46 zemalja Europe, uz napomenu kako neke zemlje imaju dva nacionalna Caritasa. Organizacije članice u svome karitativnom radu aktivno se bore protiv siromaštva i socijalne isključenosti, pružaju karitativne i socijalne usluge, bave se pitanjima migracija i azila, suzbijanju trgovine ljudima, pružanja karitativno-humanitarne pomoć primarno u Europi i prema mogućnostima širom svijeta, podupiru regionalni razvoj, mirovne programe i projekte širom svijeta. Caritas Europe potiče suradnju i uzajamnu pomoć među organizacijama članicama, te omogućava izgradnju kapaciteta, zajedničko zagovaranje i zajedničke projekte i programe.
Caritas Bosne i Hercegovine član je Caritasa Europa od 30. lipnja 1999 god. temeljem članstva u Caritasu Internationalis kao dio Regije Caritasa Europa. (caritas.ba)


long