Praonice rublja Caritasa u BiH mjesto ostvarenja ljudskog dostojanstva


Caritas u BiH na tri mjesta pomaže pranjem rublja. Praonica iz Bire u Bihaću premještena u kamp Borići!

Caritas biskupije Banja Luka već treću godinu radi na pružanju pomoći migrantima kroz praonicu rublja u Bihaću. Servis je započeo koncem 2018. god. u migrantskom kampu Bira u Bihaću opslužujući od 1.500 do 2.500 osoba. Nakon zatvaranja kampa Bira, ova praonica je žurnom intervencijom postala mobilna praonica rublja za novoformirani migrantski kamp Lipa. Svaki dan mobilna praonica je opsluživala od 800 do 1.200 osoba iz kampa. Nažalost, nakon požara u prosincu 2020. god. i radi nesigurne situacije, zbog ograničenja odlazaka u razoreni kamp, mobilna praonica započinje početkom 2021. god. davanje usluga kampu Borići, opslužujući oko 400 ljudi smještenih u kampu. S početkom travnja 2021. god. praonica je u potpunosti premještena u kamp Borići.

Iskustvo sa servisom u Caritasovoj praonici u Bihaću pretočeno je u siječnju 2020. god. u Tuzlu, kroz mobilnu praonicu rublja koja opslužuje oko 450 ljudi na autobusnom kolodvoru. Mobilna praonica, koju vodi Caritas Vrhbosanske nadbiskupije, svakodnevno je pomagala osobe s autobusnog kolodvora do ožujka 2020. god. Nakon što su migranti preseljeni u kampove, mobilna praonica započinje s uslugama prvo za jednu sigurnu kuću u Tuzli, a nakon toga i za drugu. U isto vrijeme mobilna praonica za ljude na ulici organizira servis kroz dnevni centar Caritasa i Puža, a nakon toga i kroz dnevni centar Emausa. Od travnja 2021. god. ova praonica je započela i s pružanja usluga najranjivijim kategorija žitelja Bosne i Hercegovine koji nisu u mogućnosti sami sebi osigurati pranje rublja kod kući.

Krajem 2020. god. u migrantskom kampu Ušivak kod Sarajeva Caritas BiH otvara i treću praonicu rublja, koju vodi Caritas Vrhbosanske nadbiskupije, a koja skrbi za oko 800 osoba. Ova praonica pomaže korisnike, uglavnom obitelji s djecom i maloljetnike bez pratnje.

Caritas Bosne i Hercegovine zajedno s nad/biskupijskim Caritasima, Caritasom biskupije Banja Luka s praonicom u Borićima u Bihaću i Caritasom Vrhbosanske nadbiskupije s praonicama u Ušivku kod Sarajeva i u Tuzli, tijekom proteklog vremena od samih početaka ostvarili su 77.175 usluga kroz sve tri spomenute praonice rublja. Djelatnici Caritasa u praonicama rublja s migrantima su dijelili i dobro i loše. Slušali su njihove potrebe, njihove strahove i pomagali onako kako su najbolje mogli, a što je ponekad samo potrebna i očekivana lijepa riječ i osmijeh. Praonice nisu bile i nisu ni sada samo servis koji im pomaže držati higijenu, već i mnogo više od toga.

Dobrotom donatora iz Amerike (CRS i LDSC), Italije (Caritas Italije), Švicarske (Caritas Švicarske), Slovenije (Caritas Slovenije), Belgije (Caritas Belgije), Španjolske (Caritas Španjolske), Austrije (Caritas Austrije), Poljske (Caritas Poljske) spomenute praonice upošljavaju osam osoba i pružaju usluge tisućama migranata, izbjeglica i tražioca azila u Bosni i Hercegovini. Tijekom proteklih godina za potrebe otvaranja praonica kupljeno je jedanaest setova za pranje i sušenje rublja. Ovi setovi, kada više ne bude potrebe za spomenutom uslugom, bit će upotrijebljene za socijalne programe i projekte Caritasa u Bosni i Hercegovini. (caritas.ba)


long